Skip to content

การปรับปรุงงาน Work Improvement

หัวหน้างานที่ดีต้องรู้จักวิธีการปรับปรุงงาน  ไม่มีวิธีการทำงานวิธีใดที่ดีที่สุด แต่มีวิธีที่ดีกว่า เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีความคล่องตัวง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่า หลักการปรับปรุงงาน 1.การรวมงาน ในการปรับปรุงงานนั้น อาจมีบางงานที่สามารถรวมเป็นงานเดียวกันได้ หรือบางหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนกันก็อาจรวมกันทำไว้ที่จุดเดียวหรือหน่วยงานเดียวกันก็ได้… Read More »การปรับปรุงงาน Work Improvement

การบริหารเวลา Time Management

นอกจากงานที่จะต้องบริหารจัดการในหน่วยงาน บริหารลูกน้องแล้ว หัวหน้างานต้องรู้จักการบริหารเวลาด้วย สิ่งแรกต้องพิจารณาความสำคัญและความเร่งด่วน พิจารณาจากตารางจะเห็นว่างานที่ต้องลงมือทำทันทีคืองานที่มีความสำคัญและความเร่งด่วน เช่น ต้องจัดทำรายงานสรุปให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ การเสียภาษีประจำปี เป็นต้น งานที่รองลงไปคืองานที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งเด่วน… Read More »การบริหารเวลา Time Management

การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management

หัวหน้างานจะต้องเจอกับปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับตัวบุคคล หรือระดับทีมงาน หรือระดับองค์กร หรือระหว่างองค์กร ระดับความขัดแย้งมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรเช่น ถ้าอยู่ในระดับเหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไปก็เป็นผลดีต่อองค์กร ผลดี เช่นก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการทำงานงาน… Read More »การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management

การจัดการประชุมสำหรับหัวหน้างาน Effective Meeting

หัวหน้างานจำเป็นต้องจัดเตรียมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ คือ การเตรียมการ – กำหนดวาระการประชุม Agenda และเวลาที่จะใช้ในแต่ละวาระ… Read More »การจัดการประชุมสำหรับหัวหน้างาน Effective Meeting

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

หัวหน้างานต้องทราบก่อนว่าอะไรคือปัญหา อะไรไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างความต้องการกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หากรุนแรงแสดงว่ามีความห่างกันมากระหว่างความต้องการกับสภาพความเป็นจริง ขั้นตอนแก้ไขปัญหามี 7 ขั้นตอนคือ 4. การประเมินทางเลือก เมื่อเราได้แนวทางแล้วเราก็ต้องมาประเมินทางเลือกว่าแนวทางต่างๆที่ออกแบบไว้มีความเป็นไปได้อย่างไร… Read More »การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making

กระบวนการจัดทำ Succession Planning การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง

Succession Planning คือแผนการสร้างผู้นำให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต การจัดทำ Succession Planning จะทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งไหนในองค์กร… Read More »กระบวนการจัดทำ Succession Planning การบริหารแผนสืบทอดตำแหน่ง

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค digital

ชีวิติมนุษย์เรามีเกิด แก่ เจ็บ และตาย ลักษณะขององค์กรก็เช่นกัน มีระยะเริ่มต้น ระยะเจริญเติบโต ระยะเติบโตเต็มที่ และระยะเสื่อมถอย สาเหตุของการเสื่อมถอย… Read More »การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค digital

ตัวอย่างของหัวหน้างานและทีมงานที่มีวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile

หัวหน้างาน : หัวหน้างาน จะเน้นการกระจายอำนาจ ไม่เน้นการควบคุมและการบังคับบัญชา การตัดสินใจจะมาจากทีมงาน หัวหน้ามีหน้าที่สร้างให้ลูกน้องมีความพึงพอใจในการทำงานและลูกน้องก็ต้องอุทิศตนทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ พร้อมกับการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง หัวหน้างานจะใช้การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ลูกน้องมีความเข้าใจในทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร… Read More »ตัวอย่างของหัวหน้างานและทีมงานที่มีวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile

การปรับกระบวนการทำงานของ HR เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile

HR ต้องปรับกระบวนการทำงานหรือ process โดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ต้องเน้น speed ความรวดเร็ว และ Flexible ที่พร้อมจะทำสิ่งใหม่… Read More »การปรับกระบวนการทำงานของ HR เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile