Skip to content

Lean HR การเพิ่มผลผลิตและลดความสูญเปล่า (Waste) ในงาน HR

Lean เป็นแนวทางการบริหารและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยการลด Waste หรือลดความสูญเปล่าที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับองค์กรให้หมดไป  Waste คือกิจกรรมหรือขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าใดๆให้กับองค์กรหรือให้กับลูกค้า Waste มีด้วยกัน 8 เรื่อง… Read More »Lean HR การเพิ่มผลผลิตและลดความสูญเปล่า (Waste) ในงาน HR