Skip to content

About Us

ทีมงานของเรา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เน้นเรื่องการปฏิบัติและการนำไปใช้ได้จริง (Real Practitioner)  

Mission

พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือลูกค้าพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

What We Do?

  • การให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Business & HR Consulting)
  • การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)
  • การจัดฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

Why Choose Us?

  • เราคือนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
  • เราให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า
  • เรามีเครือข่ายกับนักบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

รางวัลนักบริหารงานบุคคลดาวเด่น ปี 2013

แชร์ประสบการณ์และความรู้ผ่าน YouTube ด้านการบริหารคน