Skip to content

Team Member

ดร.ชาติชาย จาดตานิม

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ HR และ OD อดีตผู้บริหาร SCG HR Solution ประสบการณ์ทำงานด้าน HR SCG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 34 ปี

อจ.โสธร บุญจุ้ย

วิทยากร ด้านการสร้างทีมและกิจกรรมสัมพันธ์ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์กร Concept “เรียนสนุก ลุกนั่งสบายได้สาระ”

ดร.ภิรพงษ์ ไพสิฐอนันต์

ที่ปรึกษา​ด้านการบริหาร​ธุรกิจ​อุตสาหกรรม การบริหาร​กลยุทธ์​ และแผน​ธุรกิจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่​ฯในธุรกิจ​เทคโนโลยี​และบริการ และผู้บริหารในอุตสาหกรรม​ชิ้นส่วน​ยานยนต์​และ​ไฟฟ้า​

อจ. บรรเจิด หรินทรานนท์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบ HR และการพัฒนาภาวะผู้นำ อดีตผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ PCS, UPS

อจ.สมรรถภาพ ประพันธ์วงศ์

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและระบบแรงงานสัมพันธ์ อดีตผู้บริหาร HR SCG Packaging และ Michelin

ดร.จินตนา โชควรวัฒนกร

ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม การเพิ่ม Productivity การบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร HR ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

อจ.พันโท ขจรศักดิ์ ขจรศิลป์

ผู้มีประสบการณ์การฝึกอบรมด้านมวลชนของโรงเรียนสงครามพิเศษ และอบรมให้หน่วยงานต่างๆ เช่น SCG กว่า 20 ปี มากกว่า 500 รุ่น ได้รับโล่ครูฝึกมวลชนดีเด่นจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

อจ.ฌานิสา แซ่โง้ว (โค้ชหยก)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร งานโค้ช งานวิทยากร งานกระบวนกร Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH), Gallup Certified Strengths Coach (GCSC)