Skip to content

การจัดการประชุมสำหรับหัวหน้างาน Effective Meeting

หัวหน้างานจำเป็นต้องจัดเตรียมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ คือ

 • วัตถุประสงค์ของการประชุมคืออะไร
 • ใครต้องเข้าร่วมประชุมบ้าง
 • ประชุมเมื่อใด ที่ไหน เวลาใด จึงจะเหมาะสม
 • จำเป็นต้องมีการพูดคุย นอกรอบเป็นการส่วนตัวกับใครก่อนหรือไม่

ขั้นตอนการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ คือ

การเตรียมการ

– กำหนดวาระการประชุม Agenda และเวลาที่จะใช้ในแต่ละวาระ

– เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุม เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน

– กำหนดสถานที่ และเวลาที่ใช้ประชุม

การเริ่มการประชุม

– เริ่มประชุมตรงเวลา

– รักษาเวลาในแต่ละวาระ

มารยาทในระหว่างการประชุม

– เปิดใจรับฟัง และกล้านำเสนอ แสดงความคิดเห็น

– เคารพความคิดเห็นของผู้ร่วมการประชุม

– หลีกเลี่ยงการนำ Agenda ส่วนตัวเข้ามาหารือ

– ปิดเสียงโทรศัพท์ ให้ใช้แบบไม่มีเสียง

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้้น

– เลิกประชุมตรงตามเวลาที่กำหนด

– กำหนดแผนงานเพื่อติดตามความคืบหน้า

– สรุปรายงานการประชุม (ถ้ามี)

– กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

– clear ห้องประชุมให้เรียบร้อย

บทบาทของหัวหน้าในการนำประชุม

 • ฟังอย่างกระตือรืนร้นและตั้งใจ
 • ถามเพื่อความกระจ่าง
 • ถามซ้ำในเรื่องสำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่จะมีการสรุปหรือลงมติใดๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในระหว่างการประชุม
 • หลีกเลี่ยงการครอบงำความคิดของสมาชิกผู้ร่วมประชุม
 • อย่ายุติการประชุม โดยไม่มีผลประชุมที่ชัดเจน
 • พยายามเริ่มประชุมและเลิกประชุมให้ตรงเวลา หรือจบก่อนเวลาที่กำหนดโดยได้ผลสรุปตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *