Skip to content

รูปแบบการพัฒนาพนักงานแบบ 70 20 10

ตัวเลขต่างๆเหล่านี้หมายถึง % ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ถ้าเราคิดว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้เท่ากับ 100 การพัฒนาพนักงานด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพถึง 70 % และการพัฒนาพนักงานแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน กับหัวหน้า กับเพื่อนร่วมงานก็จะมีประสิทธิภาพ 20% และกรณีที่พนักงานพัฒนาตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเข้ารับการฝึกอบรมในห้องเรียน ก็จะมีประสิทธิภาพ 10%

รูปแบบแรก แบบ 70 เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจริง เช่น

 • On the job training
 • การได้รับมอบหมายงาน เป็น project หรือโครงการ
 • การได้มอบหมายเป็นวิทยากร ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร
 • การได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษษ
 • การได้รับมอบหมายให้เป็น Coach เป็นพี่เลี้ยง
 • การพัฒนาแบบทำไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย มีการ reflex เป็นระยะๆ

รูปแบบที่ 2 การพัฒนาแบบ 20 เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น

 • การขอรับคำปรึกษาหรือหารือกับผู้เชี่ยวชาญ subject master expert
 • การติดตามหัวหน้า หรือคนเก่งๆ ไปทำงานด้วย เรียกว่า shadowing
 • การพบปะพูดคุย หารือกับ network ที่เรามี
 • การไปเยี่ยม ไปทัศนศึกษา หรือดูงาน
 • การเป็นผู้รับคำชี้แนะ หรือถูก coach

รูปแบบที่ 3 การพัฒนาแบบ 10 การพัฒนาด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น

 • การเรียน การอ่านด้วยตนเอง
 • การเข้าชั้นเรียน อบรมใน class ต่างๆ
 • การเข้าร่วม forum หรือการประชุมต่างๆ เป็นต้น

สรุปแล้วรูปแบบการพัฒนามีหลายรูปแบบ เป็นการผสมผสานกันทั้ง 3 แบบ 70 20 10 ก็ต้องนำไปให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและของผู้รับการพัฒนานะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *