Skip to content

การปรับกระบวนการทำงานของ HR เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile

HR ต้องปรับกระบวนการทำงานหรือ process โดยเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ต้องเน้น speed ความรวดเร็ว และ Flexible ที่พร้อมจะทำสิ่งใหม่ และไม่เน้นเรื่องกฏระเบียบแบบเดิม หน้าที่ของ HR คือการสนับสนุน Support ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้เร็ว ตัดสินใจได้เร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กรกับ Culture หรือวัฒนธรรมการทำงานต้องไปด้วยกัน ไม่ใช่พูดอย่างทำอีกอย่าง มีระบบโครงสร้างแบบเชื่อมโยงหรือ Network structure ที่ไม่เน้นสายการบังคับบัญชาหรือ Hierarchy โครงสร้างแบบ Network จะทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้เร็ว คนได้คิดเร็ว สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการออกมาได้เร็ว

การสรรหาพนักงาน

ต้องเริ่มจากการสร้าง Brand ต้องมีความคิดหรือ concept แบบ always recruit โดยไม่ต้องรอให้มีตำแหน่งงานว่างเกิดขึ้นก่อน ต้องเป็นแมวมอง กระบวนคัดเลือกต้องง่ายๆไม่ซับซ้อน และเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช้เฉพาะของ HR โดยให้ทีมมามีส่วนร่วมกับการตัดสินใจรับคน  

ทีมสัมภาษณ์จะพิจารณาเรื่อง team fit มากกว่า position fit และต้องทดสอบค้นหาว่าผู้สมัครหรือ candidate มี drive และ passion อะไร คำถามอาจตั้งเป็นสถานการณ์ หรือ situation ให้ผู้สมัครตอบ อาจใช้ระบบ test online ทั้ง IQ หรือ EQ ก็ได้

นอกจากนี้ HR จะใช้เครื่องมือ Social Media ในการสร้าง network กับผู้สมัครงาน มี visualize เช่น Kanban visualize ไว้คอยติดตามความคืบหน้า monitor เรื่องการสรรหาพนักงาน

การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงาน

พนักงานมีหน้าที่กำหนดและ lead การเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเอง ในการพัฒนาแต่ละเรื่องจะมี intervention หรือ learning solution ที่หลากหลาย และเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้หรือ experience learning ผ่านเกมการเรียนรู้ หรือ Gamification

Module การเรียนรู้ มีการแบ่งซอยออกเป็น Module ย่อยๆ เพื่อให้สั้นและตรงกับการใช้งาน มีทั้งแบบ on line เช่น e-learning, Micro learning  เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

รูปแบบการพัฒนาเป็นแบบ T-shape มีทั้งแนวกว้างและแนวลึกเฉพาะด้าน 

HR และหัวหน้างานมีหน้าที่ต้องทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นเร็ว การ apply หรือ transfer ไปใช้ในงานก็ต้องให้เกิดขึ้นเร็วด้วย เพื่อนำไปสู่การคิดนวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ ๆ อันนี้ถือเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร

ในเรื่องของ career พนักงานสามารถเลือกได้ จะพัฒนาแบบไหน เชิงลึก เชิงกว้าง หรือจะ step down career ของตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัล

มีการใช้ระบบการบริหารงานแบบ OKRs วัดและประเมินในสิ่งที่องค์กร ลูกค้าให้ความสำคัญ สามารถปรับเปลียน OKRs ได้ตลอด เน้น bottom up และ top down ที่สอดคล้องกัน พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของตนเอง

มีการยกเลิกระบบ Force rank และยกเลิกระบบ Grading A, B, C, D ดีเลิศ ดีมาก ดี พอใช้ แต่เน้นเรื่องการให้ Feedback อย่างสม่ำเสมอ มีการ monitor เป็นรายไตรมาส

ปัจจัยที่ใช้ จะเน้นวัดเรื่องการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ความสามารถของบุคคลที่ส่งผลให้ทีมงานประสบความสำเร็จ ใช้ Visualize board หรือ software เพื่อ monitor ติดตามความคืบหน้า ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัตงาน เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประเมินและทำแบบโปร่งใส่

การให้รางวัล เน้นไปที่ทีมมากกว่าตัวบุคคล เป็นรางวัลเล็กๆ ไม่เน้นเรื่องเงิน แต่มีการให้รางวับบ่อยๆ ตอบแทนความสามารถส่วนบุคคลที่ช่วยให้ทีมประสบผลสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *