Skip to content

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR Strategy and HR Action Plan

HR Strategy หรือแผนยุทธศาสตร์ทางด้าน HR เป็นแผนระยะสั้น 3-5 ปี และ HR Action Plan เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ทำอย่างไรที่จะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือ Align กับ Business Strategy

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทางด้าน HR มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ

 1. การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร หรือ Business Strategy (Identify key business strategy issue) แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรคืออะไร เขียนหรือกำหนดไว้ว่าอย่างไร HR ต้องทำความเข้าใจ ต้องรู้ทิศทางการดำเนินธุรกิจจะเน้นอะไร วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจขององค์กรคืออะไร ความควาดหวังของผู้บริหารต้องการอะไร HR ต้องเข้าไปหารือกับผู้บริหาร ไปขอความเห็น ไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร
 2. การวิเคราะห์ผลการทำงานของ HR ในรอบปีที่ผ่านมา (Past Performance Analysis) แผนงาน HR อะไรที่เราทำสำเร็จ และแผนงาน HR อะไรที่เราทำไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุอะไร
 3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (HR SWOT) ของระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรเราเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือ Business Strategy ที่องค์กรจะมุ่งไป ระบบไหนที่เป็นตัวถ่วง ระบบไหนที่สนับสนุน
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน HR (People Analytics) เช่นอัตราการลาออก อายุตัว ระดับการศึกษาของพนักงาน อัตราเงินเดือนเทียบกับตลาดและเทียบกับต้นทุนขององค์กรเป็นอย่างไร วิเคราะห์ผลการสำรวจความรักความผูกพันธ์ที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement)
 5. ทำการเปรียบเทียบระบบการบริหารงาน HR กับองค์กรชั้นนำที่อยู่ในธุรกิจเดียวกับเราหรือองค์กรที่เป็นคู่แข่งกับเราหรือองค์กรที่อยู่ในเขต Location เดียวกับเรา (Benchmark with competitor/leading company) หรือทำวิจัยหาข้อมูลเรื่องแนวโน้มการบริหาร HR ในอนาคตมาประกอบการวิเคระห์ด้วยก็จะทำให้แผนยุทธศาสตร์สมบูรณ์มากขึ้น
 6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้าน HR (Develop HR Strategy) จากผลการวิเคราะห์แผนงานในอดีต วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน และการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น แล้ว เราจะเห็นแนวทางว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่เป็นแผนงานระยะสั้น 3-5 ปีข้างหน้า รูปแบบที่เราใช้ เช่น
  • As is กับ To be ระบบ HR ปัจจุบัน และระบบ HR ใหม่ที่เราจะทำการปรับปรุง อะไรที่ HR จะต้องริเริ่มทำใหม่ อะไรบ้างที่ HR จะต้องยกเลิกไม่ทำ และอะไรบ้างที่ HR จะต้องทำต่อเนื่องต่อไป
  • ในงาน HR มีหลายด้าน เช่น Recruitment, Learning & Development, Compensation & benefit, Performance Management, Employee Engagment ในงานแต่ละด้านจะต้องทำแผนงานอะไรบ้างที่สอดคล้องผลักดันให้ Strategy หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุผล
 7. การจัดทำแผนงานประจำปีหรือแผนปฏิบัติการ ให้นำแผนระยะสั้น 3-5 ปีมาจัดทำแผนย่อยว่าจะต้องทำอะไรก่อนในปีหน้า ดึงมาเฉพาะที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ โดยต้องกำหนด KPIs หรือตัวชี้วัดของแต่ละแผนงานย่อย จะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด ในขณะเดียวกันก็ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการว่าจะเริ่มต้นและเสร็จเมื่อไหร่ พร้อมกับงบประมาณที่จะเสนอใช้
  • HR ที่มีความคิด Outside In ต้องนำแผนงานที่ร่างขึ้นไปขอความเห็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆหรือผู้บริหารท่านอื่นๆให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของ HR ด้วย

8. การติดตามประเมินผล (Evaluation)

 • HR ก็นำแผนงานที่ได้รับอนุมัติแล้วมาดำเนินการแบบ daily managemnt, ใช้ PDCA (Plan do check action) รายงานผลเป็นรายไตรมาส ให้ผู้บริหารได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *