Skip to content

รูปแบบการพัฒนาพนักงานแบบ 70 20 10

ตัวเลขต่างๆเหล่านี้หมายถึง % ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ถ้าเราคิดว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้เท่ากับ 100 การพัฒนาพนักงานด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพถึง 70 % และการพัฒนาพนักงานแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน กับหัวหน้า… Read More »รูปแบบการพัฒนาพนักงานแบบ 70 20 10

รูปแบบการทำงานแบบ Agile และ Scrum

Agile เป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่ใช้ในกลุ่มผู้ออกแบบ software ที่พร้อมจะแก้ไข ปรับปรุงปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน ที่รวดเร็ว ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมที่เป็นแบบ waterfall คือ… Read More »รูปแบบการทำงานแบบ Agile และ Scrum

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

เมื่อคุณได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน คุณจะต้องมีหน้าที่และบทบาทที่เพิ่มขึ้นหลายประการ หน้าที่ของหัวหน้างาน มี 4 หน้าที่ 2. หน้าที่ในการจัดงาน จะต้องรู้ว่าระบบการทำงานของหน่วยงานเป็นอย่างไร อาจจะต้องปรับระบบการทำงาน… Read More »บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

การพัฒนาทักษะตนเองด้วย EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์Emotional Quotient

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้ความคิด ความรู้สึก และภาวะอารมณ์ของตนเองและของผู้อื่น และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการชี้นำความคิดและการกระทำของตนเองได้ Daniel Goleman นักข่าวสายวิทยาศาสตร์… Read More »การพัฒนาทักษะตนเองด้วย EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์Emotional Quotient

การจูงใจและบริหารลูกน้องแต่ละประเภท

เมื่อท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างาน ท่านอาจจะรู้สึกกังวลกับลูกน้องที่มีหลากหลายประเภท ท่านไม่รู้ว่าจะจูงใจลูกน้องอย่างไรดี เพราะหลากหลายความต้องการและพื้นฐานของแต่ละคนก็แตกต่างกัน เครื่องมือบางอย่างก็ไม่ช่วยยกระดับคุณภาพของผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีไว้เพื่อป้องกันความไม่พอใจหรือความพอใจเท่านั้น เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน กฏระเบียบของบริษัท ค่าจ้าง… Read More »การจูงใจและบริหารลูกน้องแต่ละประเภท

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล Individual development plan หรือ IDP

ปัจจัยที่เราใช้พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลนั้น มีด้วยกันหลายปัจจัย ในที่นี้จะขอเสนอปัจจัย 5 ปัจจัย ที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ปัจจัย 5 ปัจจัย ที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล… Read More »การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล Individual development plan หรือ IDP

OKRs : Objective and Key Results วัดและประเมินในสิ่งที่สำคัญ

OKRs เป็นเครื่องมือบริหารจัดการประเภทหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้ทุ่มเทความพยายาม focus การทำงานไปในสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ เครื่องมือบริหารจัดการแบบเดิมที่เรียกว่า MBO หรือ Management by Objective… Read More »OKRs : Objective and Key Results วัดและประเมินในสิ่งที่สำคัญ

การออกแบบโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงผังการบริหารงาน Organization Design

กำหนดโครงสร้างองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร หน้าที่ของหัวหน้างานหรือผู้จัดการต้องคอยตรวจสอบและปรับปรุงผังการบริหารให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร การปรับผังการบริหารงานเหมือนกับการสร้างความกระชับกระเฉ่ง หรือ Agility ขององค์กรตลอดเวลา แต่ว่าเวลาเราปรับผังโครงสร้างองค์กรแล้ว ต้องตอบโจทย์ของกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร คือ… Read More »การออกแบบโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงผังการบริหารงาน Organization Design

การสอนงาน Job Instruction

การสอนงานเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่ต้องปฏิบัติต่อลูกน้อง เพื่อทำให้ลูกน้องเกิดความเข้าใจในงาน มีความชำนาญงาน และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้างานต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อให้ลูกน้องทำงานไปสู่ความสำเร็จของหน่วยงานและขององค์กร  การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง และสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน การสอนงานจึงถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างาน… Read More »การสอนงาน Job Instruction